Biz hakda

“Shaanxi Jiade Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.” 2017-nji ýylda döredildi we merkezi Caiang Tehnologiýa Kärhanasynda, Sian ýokary tehnologiýaly zona tizlendiriji seýilgähinde ýerleşýär.Häzirki wagtda bu kompaniýanyň 500 inedördül metr gözleg we işlenip düzülen bazasy, 1500 inedördül metr önümçilik we synag ussahanasy, bar bolan işgärler bilen 90-dan gowrak adam bar.

Dogruçyl
Hyzmat

Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan dostlar we müşderiler bilen bilelikde işleşiň, tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk ediň we el-ele ösdüriň.

Professional tehniki topar

Kompaniýa öňdebaryjy dolandyryş düşünjeleri we berk hil gözegçiligi çäreleri bilen tehniki elitalar toparyny ýygnady.

Giňişleýin dolandyryş tejribesi

Ylmy we tehnologiýany gollanma hökmünde alyň, hil bilen ýaşaň, ýokary hilli önümleriň bir toparyny dörediň we bazar bäsleşigine gatnaşyň.

Önümleri netijeli ösdüriň

Önümçiligi we tehnologiýany gowulandyrmak üçin daşary ýurt ösen tehnologiýalaryny we enjamlaryny yzygiderli ornaşdyryň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

nyşan-1

Işewürligiň giň gerimi

Kompaniýa MEMS inertial nawigasiýa önümleriniň gözlegine we ösüşine, synagyna, önümçiligine we satuwyna ünsi jemleýär.

nyşan-2

Hünärmen
Tehnologiýa

Kompaniýa öňdebaryjy dolandyryş düşünjeleri we berk hil gözegçiligi çäreleri bilen tehniki elitalar toparyny ýygnady.

nyşan-3

Innowasiýa
TIdea

Önümçiligi we tehnologiýany gowulandyrmak üçin daşary ýurt ösen tehnologiýalaryny we enjamlaryny yzygiderli ornaşdyryň.

nyşan-4

Işlemek
TPolicy

Adamlara gönükdirilen, bazara gönükdirilen, tehnologiýa esaslanýan, senagata esaslanýan, hil taýdan kepillendirilen we dünýä gönükdirilen.

Kompaniýanyň medeniýeti

Korporatiw medeniýetiň dört esasy nokady bar.

nyşan-5

Geljege garamak

Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen bilelikde işleşiň we ösüň.

nyşan-6

Kärhana ruhy

Yhlas, täzelik, Müşderä gönükdirilen, ajaýyp hyzmat.

nyşan-7

Korporatiw gymmatlyklar

Durnuklylyk, durnuklaşdyrma, ygtybarlylyk.

nyşan-8

Kärhananyň iş syýasaty

Adamlara gönükdirilen, bazara gönükdirilen, tehnologiýa esaslanýan, senagata esaslanýan, hil taýdan kepillendirilen we dünýä gönükdirilen.

Iş maksady

Kompaniýa MEMS inertial nawigasiýa önümlerini gözleg we işläp düzmek, synag etmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

Birinji nokat

Tehnologiýa we ylym bilen dolandyryň.

Ikinji nokat

Täzelikleriň esasynda diri galmaga çalyşyň.

Üçünji nokat

Önümleriň toplumyny dörediň.

Dördünji nokat

Bazar bäsleşigine gatnaşyň.

Sergimiz we zawodlarymyz

Biziň sergimiz we zawodlarymyz-1
Biziň sergimiz we zawodlarymyz-3
Biziň sergimiz we zawodlarymyz-4

Sitata soraň

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada soraglar üçin,
e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.