• habarlar_bg

Blog

AHRS vs. IMU: Tapawutlara düşünmek

blog_icon

I / F öwrüliş zynjyry, analog toky impuls ýygylygyna öwürýän tok / ýygylyk öwrüliş zynjyrydyr.

Nawigasiýa we hereketi yzarlamak nukdaýnazaryndan AHRS (Attitude and Heading Reference System) we IMU (Inertial Ölçeg Bölümi) möhüm rol oýnaýan iki esasy tehnologiýa.AHRS we IMU ikisi hem obýektiň ugry we hereketi barada takyk maglumatlary bermek üçin niýetlenendir, ýöne komponentleri, işleýşi we daşarky salgy meýdanlaryna bil baglamak bilen tapawutlanýar.

AHRS, adyndan görnüşi ýaly, bir obýektiň garaýşyny we sözbaşysyny kesgitlemek üçin ulanylýan salgylanma ulgamy.Bir obýektiň kosmosdaky ugruna giňişleýin düşünmek üçin bilelikde işleýän akselerometrden, magnitometrden we giroskopdan ybarat.AHRS-iň hakyky salgylanmasy, Eartheriň agyrlyk güýjünden we magnit meýdanyndan gelýär, bu oňa Eartheriň salgylanma çarçuwasyna görä obýektleriň ýerleşişini we ugruny takyk kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

IMU, beýleki tarapdan, ähli hereketi çyzykly we aýlaw böleklerine bölüp bilýän inertial ölçeg birligi.Çyzykly hereketi ölçän akselerometrden we aýlaw hereketini ölçän giroskopdan ybarat.AHRS-den tapawutlylykda, IMU ugruny kesgitlemek üçin Eartheriň agyrlyk güýji we magnit meýdany ýaly daşarky salgylanma meýdanlaryna bil baglamaýar we işini has garaşsyz edýär.

AHRS bilen IMU-laryň arasyndaky esasy tapawutlaryň biri, içindäki datçikleriň sany we görnüşleri.IMU bilen deňeşdirilende, AHRS adatça goşmaça magnit meýdany datçigini öz içine alýar.Bu, AHRS we IMU-da ulanylýan datçik enjamlarynyň arhitektura tapawudy bilen baglanyşykly.AHRS adatça arzan bahaly MEMS (mikroelektromehaniki ulgamlar) datçiklerini ulanýar, bu tygşytly bolsa-da, ölçeglerinde ýokary ses derejesini görkezip biler.Wagtyň geçmegi bilen, obýektiň pozlaryny kesgitlemekde nädogry netijelere sebäp bolup biler, daşarky salgy meýdanlaryna bil baglap düzedişleri talap eder.

Munuň tersine, IMU-lar süýümli optiki giroskoplar ýa-da MEMS giroskoplary bilen deňeşdirilende has takyklygy we takyklygy bolan süýümli optiki giroskoplar ýa-da mehaniki giroskoplar ýaly çylşyrymly datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu ýokary takyklykly gyroskoplar ep-esli gymmat bolsa-da, has ygtybarly we durnukly ölçegleri üpjün edýär, daşarky salgy meýdanlaryna düzedişleriň zerurlygyny azaldýar.

Marketing nukdaýnazaryndan bu tapawutlaryň nämäni aňladýandygyna düşünmek möhümdir.AHRS daşarky salgylanma meýdanyna bil baglaýar we ýokary takyklyk möhüm bolmadyk programmalar üçin tygşytly çözgütdir.Daşarky meýdanlaryň goldawyna garamazdan takyk ugrukdyryjy maglumatlary bermek ukyby, ony täjirçilik we önümçilik goşundylary üçin amatly edýär.

Beýleki tarapdan, IMU takyklygy we takyklygy nygtaýar, olary howa we howa, goranmak we ýokary takyklyk nawigasiýa ulgamlary ýaly ygtybarly we durnukly ölçegler möhüm bolan programmalar üçin amatly edýär.IMU-lar has köp çykdajy edip bilýän hem bolsa, olaryň ýokary öndürijiligi we daşarky salgylanma meýdanlaryna bolan garaşlylygy, takyklygy bozup bolmaýan pudaklar üçin özüne çekiji görnüşe öwürýär.

Gysgaça aýtsak, AHRS we IMU ugry we hereketi ölçemek üçin aýrylmaz gurallar bolup, her guralyň öz artykmaçlyklary we pikirleri bar.Bu tehnologiýalaryň arasyndaky tapawutlara düşünmek, belli bir programma üçin iň laýyk çözgüdi saýlanyňyzda habarly karar bermek üçin möhümdir.AHRS-de daşarky salgylanma meýdanlaryna tygşytly garaşlylyk bolsun ýa-da IMU-laryň ýokary takyklygy we takyklygy bolsun, iki tehnologiýa dürli pudagyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýan özboluşly baha tekliplerini hödürleýär.

mg

Iş wagty: Iýul-09-2024